CeredigionMWNTChurchHolyCross(©crowncopyright2020)2 ©CrownCopyright2020

Cael Cymorth: Cymru

Croeso

Rydym am eich cefnogi chi i gadw eich eglwys, eich capel neu’ch tŷ cyfarfod ar agor, ei gynnal mewn cyflwr da a sicrhau ei fod yn cael ei ddefnyddio. Ar y dudalen hon, gwelwch ddolenni i adnoddau a hyfforddiant i'ch helpu chi i wneud hyn.

Cysylltu â ni

Diolch i gyllid gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, mae gennym swyddog cymorth penodedig, wedi’i leoli yng Nghymru, sydd wrth law i’ch helpu gyda chyngor a hyfforddiant. Gallwch chi e-bostio Gareth yn: Gareth.Simpson@nationalchurchestrust.org

Gareth Simpson, of the National Churches Trust, standing in front of a stone wall
Gareth Simpson

Dewch i gwrdd â Gareth

“Shwmae, rwy’n byw yn Ne Cymru, gyda chysylltiadau cryf â Cheredigion a Sir Benfro. Cymro Cymraeg ail iaith ydw i, gyda gwybodaeth dda o Gymru gyfan, o fynd ar daith a cherdded ar y bryniau, sy’n ddiddordeb brwd. Mae gen i 20 mlynedd o brofiad o waith cefnogi a datblygu cymunedol, gan weithio gyda phrosiectau llawr gwlad a gwirfoddolwyr. Mae hyn yn cynnwys y sectorau ffydd, cefn gwlad, bwyd a diod, gofal plant ac addysg. Rwy’n edrych ymlaen at fynd allan a chwrdd â chi yn eich eglwys, eich capel a’ch cymuned.”

Sut gallwn ni eich helpu chi

St Marchar Catedral Aberdeen, works
(c) LDN Architects

Dewch i wybod rhagor am ein grantiau

P'un a ydych am atgyweirio'ch to, gosod cegin neu doiledau hygyrch, clirio asbestos, neu ddim ond angen cymorth i wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol rheolaidd i'ch adeilad, rydym yn cynnig amrywiaeth o grantiau i weddu i faint ac anghenion eich prosiect. Mae gennym hefyd grant Cherish arbennig – a grëwyd yn arbennig i helpu addoldai yng Nghymru.

checking exterior of wall

Cyngor am gynnal a chadw a phrosiectau

O sut i ddatblygu a rheoli prosiect adeiladu eglwysig, i gadw’ch eglwys mewn cyflwr da trwy waith cynnal a chadw rheolaidd, gallwch ddysgu mwy am y pethau hanfodol mae angen i chi eu gwneud er mwyn gofalu am eich adeilad eglwysig.

LincolnshireTATTERSHALLHolyTrinity(explorechurches.org)10
ExploreChurches

Cymorth gyda thwristiaeth

Adeiladwyd llawer o eglwysi, capeli a thai cyfarfod i fod wrth galon eu cymunedau; i fod yn brysur a chael eu defnyddio gan bawb. Mae llawer o ffyrdd o sicrhau bod hyn yn dal yn wir. Cyfle i gael gwybod sut i greu croeso perffaith, adrodd eich stori a mwy.

Beth sydd ymlaen?

Mae ein tîm yn cynnal digwyddiadau a hyfforddiant i helpu gyda phopeth o godi arian a chymorth twristiaeth i sut i wneud cais am grant. Gallwch hefyd weld y rhestr lawn o ddigwyddiadau hyfforddi y bydd y National Churches Trust yn eu cynnal eleni.

Ar-lein: Creu'r Croeso Perffaith

Ar ddydd Mawrth 13 Chwefror byddwn yn cynnal sesiwn ar groesawu ymwelwyr. Mae’r hyfforddiant rhad ac am ddim hwn yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw eglwysi a chapeli sydd eisiau dysgu mwy am dwristiaeth eglwysig neu ble i ddechrau.

Ar-lein: Hanfodion Codi Arian gyda Claire Walker

Yn cael ei gynnal ar ddydd Mawrth 12 Mawrth, mae gan y gweithdy rhad ac am ddim hwn gyngor gwych i eglwysi, p'un a ydych ar ddechrau eich taith, neu'n awyddus i ychwanegu at gyfanswm eich ymgyrch. Mae Claire wedi bod yn Brif Weithredwr yr Ymddiriedolaeth Eglwysi Genedlaethol ers 2011 ac mae ganddi ystod eang o brofiad codi arian yn y sector elusennol.

AR-LEIN: Darllenwch y Cyfan Amdano

4 Mehefin 2024 | 14:00 - 15:00 Oes gennych chi stori i'w rhannu? P'un a ydych yn dechrau ymgyrch codi arian, yn rhannu gwaith atgyweirio neu gadwraeth ddiweddar neu'n hyrwyddo gweithgaredd neu ddigwyddiad, mae gennym gyngor gwych yn y gweithdy AM DDIM hwn.

Sut rydyn ni'n helpu mannau addoli

PowysCARNOStJohnBaptist(grassrootsgroundswellCC-BY-2.0)1
GrassrootsGroundswell

Darganfod mwy am Cherish

Mae Cherish yn cynnwys hyfforddiant, cymorth, cyngor a chyllid ar gyfer mannau addoli yn yr Alban, Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr (Cumbria, Swydd Gaerhirfryn a Manceinion Fwyaf).

PowysMALLWYDStTydecho(explorechurches.org)23
ExploreChurches

For Churches

Mae 'For Churches', ein strategaeth newydd, yn gynllun uchelgeisiol sy'n nodi'r ffyrdd y byddwn yn cefnogi eglwysi ar draws y DU am y tair blynedd nesaf.

National Lottery Heritage Fund acknowledgement stamp in Welsh