PembrokeshireLLANWNDAStGwyndaf(explorechurches.org)55

Profi Cymru Sanctaidd

Nod y prosiect hwn yw denu ymwelwyr o’r DU a thramor i gael blas ar dreftadaeth sanctaidd Cymru, gan ymweld yn benodol â’r lleoliadau sydd ar hyd ac yn ymyl Ffordd Cymru.

Byddwn yn creu platfform lle y bydd ymwelwyr yn gallu rhagarchebu teithiau i eglwysi, capeli a chadeirlannau Cymru, ac yna’n cael y cyfle i ddarganfod y dreftadaeth ehangach oddi fewn iddynt ac o’u hamgylch, yn cynnwys y byd natur, adeiladau a chymunedau.

Yn gweithio gyda phartneriaid, bydd y prosiect yn cyflawni nifer o ddeilliannau:

  • 200 o eglwysi / capeli newydd ar ExploreChurches, gwelliannau i’r cynnwys ar gyfer y rhan fwyaf o’r 500 safle am Gymru ar ExploreChurches, yn cynnwys fersiynau Cymraeg
  • Tudalen lanio ar gyfer Cymru, gyda’r cynnwys ar safleoedd ffydd Cymru yn Gymraeg ac yn Saesneg
  • 20 – 30 o brofiadau newydd ar ExploreChurches
  • Ffotograffiaeth, ffilm a deunydd podlediadau, wedi eu creu i fod yn gymorth i farchnata treftadaeth ffydd Cymru
  • Annog nod o 250 o wirfoddolwyr i fod yn rhan o’r prosiect trwy sesiynau hyfforddi a chymorth
  • Rhyngwyneb rhaglennu cymwysiadau neu linc arall rhwng ExploreChurches a Ffordd Cymru
  • Ymgyrchoedd cysylltiadau cyhoeddus a marchnata yn targedu cynulleidfaoedd y DU a thramor, gyda’r nod o gael cynnydd o 50,000  yn nifer y bobl sy’n ymweld ag addoldai Cymru.

Cefnogir y prosiect gan Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi, yr elusen sy’n cefnogi adeiladau eglwysig, ac fe’i rheolir gan Wasanaethau Treftadaeth Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi mewn partneriaeth gyda Croeso Cymru, Addoldai Cymru, Cyfeillion Eglwysi Di-gyfaill a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru.

Nod Profi Cymru Sanctaidd yw denu ymwelwyr Prydeinig a rhyngwladol i ymweld â threftadaeth sanctaidd ryfeddol Cymru, yn enwedig y lleoliadau sydd  ar hyd Ffordd Cymru.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy'r Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth (TPIF) ac yn derbyn cefnogaeth y Rhaglen Datblygu Gwledig 2014- 2020 - Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru  sy'n cael ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer datblygu gwledig (EAFRD ) a Llywodraeth Cymru.  Nod y Gronfa yw annog syniadau arloesol ar gyfer cynnyrch newydd a chydweithio er mwyn cael mwy of effaith a denu mwy o ymwelwyr.


Ymunwch â ni ar ein harchwiliad o Gymru gysegredig, ewch i'n tudalen i weld ein straeon newydd, Profiadau, delweddau a mwy.

GwyneddCLYNNOGFAWRStBeuno(explorechurches.org)57

Sylw yn y cyfryngau

Rydym wedi gweithio'n galed, gyda'n partner WorkingWord, i sicrhau cyfryngau amrywiol ac effeithiol trwy gydol y prosiect.

Isod mae rhai o'n hymgyrchoedd a'n sylw allweddol.


Profiadau yn lansio


Straeon a chynnwys


Lansio prosiect

AngleseyLLANBADRIGStPatrick(explorechurches.org)1

Ffotograffiaeth a ffilmiau

Rydym wedi bod yn gweithio Ffotograffiaeth Ioan Said i greu rhai delweddau a ffilmiau syfrdanol o’n heglwysi, capeli a thai cyfarfod.

Mae wedi bod yn ddiddorol, yn enwedig gyda chlo ac yna cyfyngiadau Covid19 ond rydym yn gyffrous iawn ein bod wedi dechrau derbyn delweddau. Maent i gyd ar gael i eglwysi a sefydliadau yn y prosiect eu defnyddio.

AngleseyLLANBADRIGStPatrick(explorechurches.org)1


'Pan gomisiynwyd Denhams Digidol i gynhyrchu cerdyn Nadolig digidol gan Esgobaeth Bangor i gyhoeddi eu prosiect i atgyweirio, ariannu a chynyddu nifer yr ymwelwyr â phum eglwys hynafol a hardd, roeddem yn bryderus i ddechrau y byddem yn cael trafferth dod o hyd i ddigon o ffotograffau da. Ond llwyddodd prosiect Profiad Cymru Sanctaidd yr Ymddiriedolaeth Eglwysi Genedlaethol i ddatrys y broblem. Ni allai dod o hyd i, dewis a chael caniatâd fod wedi bod yn haws ac mae pawb wrth eu bodd gyda’r canlyniad Gobeithio y bydd y cerdyn digidol yn ysbrydoli llawer mwy o bobl i ymweld â’r eglwysi hynod hyn yn 2021'.

Beth McHattie, Associate Director, Denhams Digital


Hyfforddiant gwirfoddolwyr

Rydym wedi hyfforddi dros 500 o bobl, o eglwysi a chapeli ledled Cymru, fel rhan o’r prosiect hwn.

Os oes gennych ddiddordeb yn ein sesiynau sydd i ddod, edrychwch ar ein rhestrau EventBrite i ddarganfod y pynciau rydyn ni'n eu cwmpasu ac i archebu lle. Byddem wrth ein bodd yn eich gweld.

Cynhaliom sesiynau hyfforddi gwirfoddolwyr ledled Cymru ym mis Tachwedd a mis Rhagfyr 2019. Fe wnaethom gynnal 4 gweithdy bach am ddim ar Zoom ym mis Mehefin 2020. Fe wnaethom gynnal 4 gweithdy bach am ddim ar Zoom ym mis Chwefror 2021.

 

Partners

The Wales Way

Exploring the family of touring routes that lead you through the landscape of Wales.

PowysBRECONPloughChapel(explorechurches.org)18