CityofCardiffCARDIFFBAYNorwegianChurch(©crowncopyright2020)3 ©CrownCopyright2020

Yr Eglwys Norwyaidd

Anaml iawn y gwelwch yng Nghymru eglwys sydd â chladin pren gwyn – ac mae gan yr Eglwys Norwyaidd stori unigryw i’w hadrodd, yn ogystal â chysylltiad ag un o hoff awduron plant y byd: Roald Dahl.

Bae Caerdydd, City of Cardiff

Oriau agor

Ar agor yn ddyddiol 10.30am i 4pm.

Cyfeiriad

Harbour Drive
Bae Caerdydd
City of Cardiff
CF10 4PA

Sefydlwyd yr eglwys arbennig hon yn 1868 gan Herman Lunde o Oslo, yr hynaf ym Mhrydain i gael ei sefydlu gan Genhadaeth y Morwyr Norwyaidd. Roedd yn ganolfan ar gyfer crefydd, diwylliant a thraddodiadau Sgandinafaidd yr ardal, gyda phapurau dyddiol a chylchgronau Sgandinafaidd, ynghyd â chyfleusterau i gynorthwyo’r morwyr ysgrifennu i’w hanwyliaid nôl yn Norwy. Yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg, estynnwyd croeso bob blwyddyn i hyd at 70,000 o forwyr, a chynhaliwyd nosweithiau cymdeithasol rheolaidd, lle roedd morwyr yn gallu ymlacio a chyfathrebu ag eraill yn eu hiaith eu hunain.

Ar ôl yr Ail Ryfel Byd, bu dirywiad yn y diwydiant allforio glo yng Nghymru, ac o ganlyniad, bu gostyngiad gyfatebol yn nifer y llongau Norwyaidd, gan iddynt droi at wledydd eraill am gyfleoedd masnachu. Serch hyn, parhaodd y gynulleidfa leol i ddefnyddio’r eglwys nes iddi orfod cau, a chafodd ei datgysegru yn 1974.

Yn 1987, sefydlwyd Ymddiriedolaeth Cadwraeth yr Eglwys Norwyaidd, er mwyn ei hailadeiladu a diogelu ei dyfodol. Ailagorwyd yr adeilad gan y Dywysoges Martha Louise o Norwy yn 1992. Mae’r adeilad bellach yn ganolfan gelfyddydau a siop goffi.

Mae’r model llong sy’n hongian o’r nenfwd yn yr Ystafell Greig yn rhodd gan Eglwys Norwyaidd Lerpwl. Mae’r llong yn symbol o daith bywyd ac oherwydd hyn, mae’n wynebu’r allor o hyd. Mae’r ffenestr liw wedi ei chyflwyno er cof am Huw Roger Allan, is-gadeirydd Ymddiriedolaeth Cadwraeth yr Eglwys Norwyaidd. Mae ffenestr y pysgod yn cynrychioli hanes yr eglwys a’i chysylltiad â’r morwyr Norwyaidd.

Rhoddwyd y Gofeb i Forwyr Norwyaidd gan gangen De Orllewin Prydain y Gymdeithas Hen Filwyr Norwyaidd.  Cyflwynwyd y darian yn rhodd o ddiolch i Fugail yr eglwys, Rolf Rassmussen. Yn ystod yr Ail Ryfel Byd pan feddiannwyd Norwy gan y Natsïaid, bu’r eglwys o gymorth mawr i forwyr llynges masnachol Norwy, oherwydd eu hanallu i ddychwelyd i’w mamwlad.

Daethpwyd o hyd i’r angor a’r rhwyfau ar ffurf croes o dan gorff yr eglwys. Credir i’r rhwyfau ddod o fad achub llong hwylio Norwyaidd. Daethpwyd o hyd hefyd i angor fach ac arddangosir hon bellach oddi fewn i’r adeilad i gofio am dreftadaeth forol yr eglwys.

Roald Dahl

Priododd Harald â Sofie Dahl yn 1911, gan ymgartrefu yn Llandaf, Caerdydd. Wedi ei eni yn 1916, treuliodd Roald Dahl ei blentyndod yn y brifddinas, lle roedd ei deulu’n addoli yn yr Eglwys Norwyaidd. Bedyddiwyd plant y teulu yn yr eglwys, ac mae powlen fedydd y teulu bellach i’w gweld yn y Galeri Dahl.

Contact information

Other nearby churches

St Paul

Grangetown, City of Cardiff

Mae gwaith y pensaer John Coates Carter yn gyfrinach sydd wedi ei chadw’n ddiogel. Mae ei adeiladau’n ymgorffori y Mudiad Celfyddyd a Chrefft ar ddechrau’r ugeinfed ganrif – a dywedir bod eglwys St Paul ymhlith y gorau o’i eglwysi cynnar sydd wedi goroesi.

Santes Catrin

Pontcanna, City of Cardiff

Adeiladwyd yr eglwys hon yn 1883-6 gan y pensaer J Prichard. Ei fwriad gwreiddiol oedd adeiladu eglwys ar ffurf croes, ond daeth yn amlwg bod hyn yn rhy uchelgeisiol - ac adeiladwyd tair cilfach cyntaf corff yr eglwys yn unig.

Santes Fair

Marshfield, Gwent

Mae Eglwys St Mair, Maerun, yn eglwys brydferth sy’n dyddio nôl i’r ddeuddegfed ganrif. Yn nythu’n glud yn y llain las rhwng Caerdydd a Chasnewydd, mae bellach yn adnabyddus am fod yn lleoliad ar gyfer un o episodau Dr Who!